Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /vademecum/plugins/system/gantry/gantry.php on line 406
Statut

Statut

Stowarzyszenia pedagogiczno-psychologiczne
na Rzecz Dzieci i Młodzieży i Dorosłych „Vademecum” 

Rozdział I . Postanowienia ogólne
§ 1

  1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie pedagogiczno –psychoogiczne na rzecz dzieci , młodzieży i dorosłych „ Vade mecum” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

  2. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną pomagającą społecznościom lokalnym w rozwiązywaniu problemów społecznych , wykluczeniom spolecznym oraz ogólnie pojętej psychoprofilaktyki

  3. Siedzibą stowarzyszenia jest 96-330 Puszcza Mariańska ul. Papczyńskiego 82.

§ 2

1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz niniejszego statutu 

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania. 

§ 4

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednak dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków. 

2. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. 

3. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 

§ 5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.

Rozdział II . Cele i środki działania

§ 6

Celami Stowarzyszenia są:

1. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 

2. przeciwdziałanie patologiom społecznym, 

3. praca z dziećmi , młodzieżą i dorosłymi poprzez działania psychoprofilaktyczne ( terapeutryczne oraz psychoedukacyjne) 

4. podejmowanie działań naprawczych wobec osób uzależnionych

5. podejmowanie działań naprawczych wobec osób stosujących przemoc

6. udzielanie pomocy osobom współuzależnionym oraz dotkniętych przemocą 

7. popularyzacja i promowanie wolontariatu. 

8. niesienie pomocy osobom dotkniętych ogólnie pojętym wykluczeniem społecznym ,członkom ich rodzin

9. działania na rzecz osób niepełnosprawnych

10. działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia ( zdrowego stylu życia )

11. działania na rzecz ochrony praw człowieka i ich rodzin

12. aktywizowanie lokalnych społeczności ( dzieci ,młodzież i osoby starsze)

§ 7

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez: 

1. organizowanie konkursów, wystaw, festynów mających na celu integracje rodziny i integracje społeczną 

2. organizację i dofinansowanie wycieczek i wypoczynku

3.organizowanie prelekcji, kursów, szkoleń, konferencji, odczytów w zakresie działalności Stowarzyszeni 

4.organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych, kulturalnych,

5. prowadzenie działalności oświatowej, naukowej , kulturalnej, społecznej i informacyjnej zgodnymi z celami stowarzyszenia

6. niesienie pomocy psychologicznej , pedagogicznej , terapeutycznej i socjalnej osobom zagrożonym wykluczeniom społecznym

7.zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym,

8.współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania 

9. prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia 

10. powoływanie placówek oświatowo-wychowawczych

11. prowadzenie programów terapeutycznych i edukacyjnych ( przeciwdziałanie patologiom społecznym)

12. inicjowanie i prowadzenie grup terapeutycznych , grup wsparcia , grup psychoedukacyjnych oraz innych form oddziaływań podnoszących jakość funkcjonowania psychicznego i społecznego

13. prowadzenie działalności informacyjnej , profilaktycznej i wychowawczej w zakresie wzorców prawidłowych relacji interpersonalnych , zdrowia psychicznego ,następstw uzależnień , promocji zdrowego żywienia

14. organizowanie punktów konsultacyjno- informacyjnych z zakresu uzależnie 

15. działalność wspomagająca inne Organizacje ( techniczne , szkoleniowe, informacyjne , działanie w partnerstwie)

  

Rozdział III . Członkowie – prawa i obowiązki

§ 8

1. Stowarzyszenie posiada członków:

a)zwyczajnych,

b)wspierających,

c) honorowych. 

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

4.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.

5.Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich. Kandydat do Stowarzyszenia staje się członkiem zwyczajnym po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia Zarząd niezwłocznie powiadamia ustnie lub pisemnie zainteresowanego. 

7.Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

8.Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

9.Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu 

10.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

11.Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

12. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków członka zwyczajnego.

§ 9

1. Członkowie zwyczajni mają prawo: 

a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, 

c. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a. brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b. przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c. regularnego opłacania składek członkowskich 

3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

4.Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

5.Członek wspierający opłaca dobrowolną składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

6. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 10

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b. wykluczenia przez Zarząd:

•z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, 

• z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,

• z powodu niepłacenia składek za rok, 

• na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia, 

• w przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia,

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. 

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna 

 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia 

§ 11

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a. Walne Zgromadzenie Członków,

b. Zarząd, 

c. Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

3.Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

5. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

b. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście

6. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne 

7. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. 

8. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

9. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków . Głosowanie jest jawne.

§ 12

1.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 

b. uchwalanie zmian statutu,

c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e. uchwalanie budżetu,

f. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

g. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

h. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 

i. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

j. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

k. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

l. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji 

m. powoływanie i likwidacja oddziałów Stowarzyszenia,

n. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia. 

2. Walne Zgromadzenie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. 

§ 13

 

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym prezesa oraz co najmniej jednego wiceprezesa. Prezesa i wiceprezesa lub wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków. 

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. 

4.Do kompetencji Zarządu należą:

a. realizacja celów Stowarzyszenia, 

b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, 

c. sporządzanie planów pracy i budżetu, 

d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia, 

f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

g. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, 

h. przyjmowanie i skreślanie członków. 

5. Zarząd dokonuje podziału czynności pomiędzy swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.

 

§ 14

 

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrolowanie działalności Zarządu,

b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

d. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszeni 

e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków. 

4. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

Rozdział V . Majątek i fundusze

§ 15

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje 

a. ze składek członkowskich,

b. darowizn, spadków, zapisów, 

c. dotacji i ofiarności publicznej,

d. dochodów z majątku Stowarzyszenia,

e. dochodów z własnej działalności. 

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. 

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

 

§ 16

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych.

2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz o jej zakresie decyduje Walne Zgromadzenie Członków.

 

Rozdział VI . Postanowienia końcowe

§ 17

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach 

Drukuj E-mail