Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /vademecum/plugins/system/gantry/gantry.php on line 406
Kim jesteśmy

Kim jesteśmy

Stowarzyszenie Vademecum jest młodą organizacją złożoną z wykwalifikowanej kadry (20 osób). Wśród nas są pedagodzy i psycholodzy różnych specjalności, osoby z uprawnieniami instruktorów tańca, teatru, specjaliści rehabilitacji czy trenerzy aktywności obywatelskiej i społecznej oraz osoby z uprawnieniami terapii zajęciowej. Naszą misją jest niesienie pomocy pedagogicznej i psychologicznej dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym a także wspieranie rodziców, opiekunów, nauczycieli i wychowawców w ich działaniach dydaktycznych i wychowawczych a także niesienie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i członków ich rodzin. Wierzymy, że rozwijanie umiejętności społecznych i osobistych nie tylko niweluje dysfunkcje, ale zapewnia przede wszystkim budowanie zdrowych relacji personalnych w domu, rodzinie, szkole czy miejscu pracy. Taki rozwój osobisty jest warunkiem trwałego budowania własnej wartości. Głównym obszarem działalności jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży a także działania edukacyjne dla dorosłych (edukacja artystyczna, sportowa, dla bezpieczeństwa, zdrowotna czy ekologiczna); przeciwdziałanie patologiom społecznym, wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych  i klubów młodzieżowych z uwzględnieniem realizacji programów dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, przemocą czy narkomanią.

Drukuj E-mail